Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, který je správcem osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

 

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

7. Kupující rovněž uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím obrazového záznamu kamerového systému, provozovaného za účelem ochrany majetku. Osobní údaje budou zpřístupněny v případě mimořádných událostí orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení apod. Kamerový systém se skládá ze 4 kamer umístěných po obvodu budovy. Záznamy budou uchovány po dobu 4 měsíců a režim kamerového systému je nepřetržitý. Souhlas se zpracováním je udělen na dobu neurčitou.

 

8. Kupující má právo na informace o zpracování osobních údajů, a to:

- Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají

- Právo na výmaz, pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

- Právo na omezené zpracování

- Právo na přenositelnost údajů

- Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají

- Právo odvolat souhlas

 

V případě, že je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu uděleného kupujícím, je kupující oprávněn souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

- Právo podat stížnost u dozorového orgánu

 

Kupující může podat stížnost na způsob, jakým prodávající zpracoval jeho osobní údaje na email: sehonova@biocont.cz nebo na Biocont Laboratory, spol. s r.o., Mayerova 784, 664 42 Modřice. V případě stížnosti musí stěžovatel poskytnout prodávajícímu své jméno a kontaktní údaje. Prodávající prošetří stížnost a odpoví na stížnost do 30 dnů. Pokud se subjekt údajů bude domnívat, že prodávající jako správce nedokázal uspokojivě vyřešit jeho stížnost, může si dále stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 na: https://www.uoou.cz, email: posta@uoou.cz.

 

Ke stažení zde: Ochrana-osobnich-udaju-Biocont (.PDF)

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.